Precíznosť v zisťovaní skutočného stavu

meraním skutočných parametrov konštrukcií ako sú zhotovené ● meraním skutočných parametrov prostredia budov počas ich prevádzky ● meraním skutočných výkonových parametrov techniky prostredia a elektrickej siete počas prevádzky budov

Environmentálna zodpovednosť

v spotrebe zdrojov (energia, materiály, suroviny, voda, ľudská práca) ● v produkcii odpadov (redukcia produkcie odpadov, využitie druhotných surovín, recyklácia) ● k životnému prostrediu (ochrana biotopov, podpora biodiverzity, redukcia emisií, prevencia erózie)

Efektívnosť využívania zdrojov

znižovaním potreby prvotných foriem energie ● spätným získavaním nízkopotenciálnych foriem energie ● zvyšovaním účinnosti premien foriem energie ● výberom efektívnych pracovných postupov ● hospodárnym využívaním materiálov a surovín

Ekonomická prosperita

redukciou celkových nákladov životného cyklu ● efektívnym obstarávaním zdrojov ● redukciou pracovnej náročnosti ● efektívnym zhodnocovaním vložených prostriedkov ● plánovaním, riadením a vyhodnocovaním kvality výkonov

Trvalá udržateľnosť

výberom lokality umiestnenia investície ● výberom materiálov, zariadení a pracovných postupov ● vytváraním kvalitného prostredia ● regulovaním spotreby v rovnováhe s tvorbou zdrojov ● spätným využívaním produkovaných odpadov ● využívaním obnovitelných zdrojov

"Urob dnes niečo pre svoju budúcnosť a pre budúcnosť iných"

Príprava investície

investori a developeri ● architekti a generálni projektanti ● štátne inštitúcie, územné a miestne samosprávy


Realizácia investície

stavebníci ● generálni dodávatelia ● budúci prevádzkovateliaPrevádzka investície

vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia nehnuteľností ● organizátori tendrov na facility management


Audity, expertízy a certifikácia

vlastníci nehnuteľností ● realitné kancelárie a makléri ● poisťovacie spoločnosti ● budúci kupci/predajcovia nehnuteľností
Udržateľnosť a ekonomická prosperita sú navzájom úzko previazané. Dlhodobú ekonomickú prosperitu dokážu zabezpečiť len udržateľné riešenia. Dlhodobo pretrvávajúce, t.j. udržateľné, môžu byť len riešenia, ktoré vedú k ekonomickej prosperite. Dlhodobo pretrvávajúca, t.j. udržateľná ekonomická prosperita je základom úspešného podnikania.