Prevádzka investície

Je to fáza, v ktorej má investícia prinášať úžitok investorovi, developerovi, vlastníkovi, prevádzkovateľovi a samotným užívateľom a návštevníkom budovy. Spravidla trvá najdlhšie.

alo-MARK_C-blue22
alo_pict-4x200_02a05 alo_pict-4x200_02b05 alo_pict-4x200_02c05 alo_pict-4x200_02d05

Pre fázu prevádzky investície našim klientom ponúkame tieto služby:

alo-logo_new_01d-01
 • spracovanie prevádzkovej dokumentácie budovy
 • spracovania stratégií trvale udržateľného obstarávania spotrebného materiálu, náhradných dielov, upratovania a starostlivosti o vonkajšie priestory podľa medzinárodných štandardov
 • spracovanie podkladov pre výber dodávateľov služieb facility managementu
 • nezávislé overovanie funkčnosti a úpravy nastavenia systémov infraštruktúry a techniky prostredia v priebehu prevádzky budovy
 • audity efektívnosti spotreby energie v zmysle Zákona č.321/2014 Z.z. a podľa Vyhl. MH SR 179/2015 Z.z.
 • recertifikácia energetickej hospodárnosti budov v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. v znení jeho neskorších zmien vrátane Zákona č. 300/2012 Z.z. a podľa Vyhl. MDVRR SR 364/2012 Z.z. po významnej obnove budovy alebo po uplynutí platnosti pôvodného certifikátu
 • certifikácia trvalej udržateľnosti prevádzkovanej budovy podľa certifikačných systémov BREEAM® a LEED®
 • spracovania štúdie uskutočniteľnosti outsourcingu služieb facility managementu
 • audity efektívnosti poskytovania služieb facility managementu v zmysle STN EN 15221-7
 • spracovania podkladov pre výbery dodávateľov služieb facility managementu
 • zavádzanie manažérskych systémov riadenia spotreby energie v zmysle STN EN ISO 50001, prípadne poskytovanie expertov na ich zavedenie
 • zavádzanie manažérskych systémov pre riadenie prevádzky budovy v zmysle noriem radu STN EN 15221, prípadne poskytovanie expertov na ich zavedenie
 • prieskumy a hodnotenia stavu vnútorného prostredia v budove a ich vplyvu na zdravie a výkonnosť ich uživateľov
 
   

 

 
   

Comments are closed.