Energetická certifikácia

Energetická certifikácia je povinné hodnotenie energetickej hospodárnosti budov zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. v znení jeho neskorších zmien, a to v rozsahu a formou podľa Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Aktuálne znenie týchto predpisov je možné vyhľadať na stránke  LINK-mark_GREEN JASPI-WEB postupom uvedeným v [ LINK-mark_GREEN   ZDROJ AKTUÁLNEHO ZNENIA PREDPISOV].

alo-MARK_C-blue22

Účelom hodnotenia energetickej hospodárnosti budov je dať stavebným úradom, kupcom, nájomcom a vlastníkom možnosť porovnávať existujúce budovy rovnakej kategórie tak, ako je to pri spotrebných výrobkoch (napr. televízoroch, chladničkách, pračkách a pod.) a kontrolovať, či spĺňajú pre nich štátom určené kritériá hospodárnosti.

alo-MARK_Q-green1_resize
pumerle-MAG Pod kategóriou sa rozumie :
 
 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu
 
pumerle-MAG Pre uvedené kategórie budov je energetická certifikácia povinná, ak ide o :
 
 • nové budovy
 • významne obnovované budovy
 • budovy s prenajímanými priestormi (do 31. decembra 2015 sa nevzťahuje na prenájom bytov alebo samostatných časti)
 • predávané budovy
 • budovy, v ktorých viac než 250 m2 (500 mdo 9.júla 2015) užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje.
 

Základom hodnotenia sú vstupné podmienky a hodnotiace kritériá určené Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. a vlastnosti materiálov a konštrukcií podľa normy STN 73 0540-3:2012. Používajú sa pri tom postupy uvedené v Zákone č. 555/2005 Z.z. v znení jeho neskorších zmien a v súbore noriem [ LINK-mark_GREEN Edícia EHB – TOB v službe STN-online] .

 alo-MARK_Q-green1_resize
   
pumerle-MAG Hodnotenie sa robí po miestach spotreby :
 
 • tepelná ochrana stavebných konštrukcií budov
 • vykurovanie a príprava teplej vody
 • vetranie a klimatizácia (nehodnotí sa pri rodinných a bytových domoch a nie je určená porovnávacia hodnota pre budovy škôl a školských zariadení a pre športové haly a iné budovy na šport)
 • elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov (nehodnotí sa pri rodinných a bytových domoch). 
 

Výsledkom hodnotenia je zaradenie konkrétnej budovy do energetickej triedy od A až po G (A je energeticky najhospodárnejšia trieda) pre jednotlivé miesta spotreby ako aj celej budovy podľa potreby energie a zaradenie celej budovy do energetickej triedy od A0, A1, B až po G podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia.

alo-MARK_Q-green1_resize 

Potreba energie je ročné množstvo energie vypočítané pri normalizovaných okrajových podmienkach predpísanými výpočtovými postupmi pre jednotlivé miesta spotreby v budove (napr. pre vykurovanie a prípravu teplej vody, pre vetranie a klimatizáciu resp. pre osvetlenie budovy).

Primárna energia je energia, ktorá neprešla žiadnou transformáciou, čiže  energia obsiahnutá v palive (napr. v plyne, uhlí, dreve, jadrovom palive a pod.), z ktorého sa vyrobila konkrétna forma spotrebúvanej energie (napr. teplo, elektrina a pod.).

 
   

Ďalším výsledkom hodnotenia je množstvo oxidu uhličitého emitovaného do ovzdušia budovou vyjadrené v kg/m2 podlahovej plochy budovy za jeden rok.

alo-MARK_Q-green1_resize 

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov sa robí pri rovnakých normalizovaných klimatických a prevádzkových podmienkach pre všetky budovy, bez ohľadu na to, v ktorej lokalite skutočne stoja ako sú skutočne využívané. Preto nemusí údaj o spotrebe z energetickej certifikácie súhlasiť so skutočnou spotrebou skutočnej budovy v konkrétnej lokalite.

Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov a jeho súčasťou je aj energetický štítok, ktorý má vlastník budovy povinnosť vystaviť na viditeľnom mieste, ak ide o budovu, ktorú často navštevuje verejnosť.

 

 
Porovnanie energetickej certifikácie a energetického auditu nájdete  [ LINK-mark_GREEN TU].  

Comments are closed.