Energetický audit

Energetický audit je povinné hodnotenie efektívnosti spotreby energie v zmysle Zákona č. 321/2014 Z.z., a to v rozsahu a formou podľa Vyhl. MH SR č. 179/2015 Z.z. Je povinné pre veľké podniky. Veľkým podnikom je podnikateľ, ktorý nie je mikropodnikom, malým podnikom ani stredným podnikom, a to bez ohľadu na druh podnikateľskej činnosti. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré

 
  • zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov
 
  • ich ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil EUR

Ak podnik patrí do kategórie prepojených alebo partnerských podnikov, potom sa berú do úvahy konsolidované údaje. Podrobnosti sú PRÍLOHE I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo dňa 17.6.2014.

Prvýkrát sa má pre podniky, ktoré sa stali veľkými podnikmi pred 1.12.2014 zabezpečiť vykonanie energetického auditu najneskôr do 5.12.2015

alo-MARK_C-blue22

Energetický audit vychádza z konkrétnych klimatických podmienok konkrétnej lokality, kde sa predmet energetického auditu skutočne nachádza a z konkrétnych prevádzkových podmienok, aké boli v priebehu ostatných 3 rokov. 

alo-MARK_Q-bordo_resize

Vyhodnocuje sa efektívnosť celkovej spotreby energie vrátane spotreby PHM vozidlami, jej environmentálne vplyvy, navrhujú sa opatrenia a súbory opatrení na zvýšenie efektívnosti, zisťujú sa náklady na ich realizáciu a podmienky realizácie a vyhodnocuje sa ich vplyv na spotrebu energie, na náklady na výrobu, ako aj návratnosť investície a ich environmentálne vplyvy. 

 
   

Energetický audit sa má vykonávať každé 4 roky.

alo-MARK_Q-green1_resize 

 
pumerle-MAG   Porovnanie  energetického auditu a energetickej certifikácie nájdete na stránkach  [ LINK-mark_GREEN TU].
 

Comments are closed.