Štátne inštitúcie a samosprávy

Všeobecne záväzné právne predpisy ukladajú štátnym inštitúciám a územným a miestnym samosprávam v súvislosti s výstavbou a prevádzkou budov špeciálne povinnosti, ako napr. sú:

 

pumerle-MAG
   
 • Zákon č. 300/2012 Z.z. povinnosť nechať vyhotoviť energetický certifikát pre budovy s celkovou plochou väčšou než 250 m2 (do 9.7.2015 s celkovou plochou väčšou než 500 m2), ktorú užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje.

 • Zákon č. 321/2014 Z.z. povinnosť vyššiemu územnému celku spolupracovať pri vypracovaní a hodnotení akčného plánu efektívnosti pri používaní energie, ktorý vypracúva Ministerstvo hospodárstva SR.

 • Stavebným úradom povinnosť posudzovať pred vydaním stavebného povolenia alebo povolenia na zmenu stavby, či projektant zahrnul do predkladanej projektovej dokumentácie splnenie požiadaviek na minimálnu energetickú hospodárnosť.

 
   

Pre štátne inštitúcie a orgány územnej a miestnej samosprávy ponúkame:

alo-logo_new_01d-01
 • poradenské a konzultačné služby pri:
  • vypracovávaní podkladov pre akčné plány efektívnosti pri používaní energie,

  • zavádzaní požiadaviek na trvalú udržateľnosť výstavby do regulatívov územných plánov miest a obcí,

  • tvorbe opatrení na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie,

  • tvorbe opatrení a programov na podporu trvale udržateľnej výstavby,

 • školenia pracovníkov stavebných úradov:
  • o požiadavkách na energetickú hospodárnosť budov,

  • o požiadavkách na trvalú udržateľnosť výstavby,

 • certifikáciu energetickej hospodárnosti budov, ktoré užíva orgán verejnej moci.

 

 

 
   
 

Comments are closed.