Audity a certifikácia

Audity slúžia na zistenie stavu nehnuteľností v konkrétnych podmienkach lokality, kde je umiestnená a na identifikáciu možností zvýšenia efektívnosti, či už spotreby energie alebo prevádzky nehnuteľnosti. Dávajú návody pre vlastníka alebo prevádzkovateľa nehnuteľnosti, kde a ako pri prevádzke nehnuteľnosti ušetriť, aký efekt to bude mať na životné prostredie a aká je návratnosť navrhovaných opatrení.

Certifikácia slúži na porovnanie kvalít nehnuteľnosti s uznávanými etalónmi – medzinárodnými alebo národnými. Či to je už certifikácia energetickej hospodárnosti budov alebo trvalej udržateľnosti.

 

pumerle-MAG
   

Našim klientom poskytujeme:

alo-logo_new_01d-01 
  • audity efektívnosti spotreby energie v zmysle Zákona č. 321/2014 Z.z. a podľa Vyhl. MH SR č. 179/2015 Z.z pre veľké podniky

  • audity efektívnosti poskytovania služieb facility managementu v zmysle STN EN 15221-7 

  • certifikácia a recertifikácia energetickej hospodárnosti budov v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. v znení jeho neskorších zmien vrátane Zákona č. 300/2012 Z.z. v podľa Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z.

  • predcertifikácia v štádiu projektovej dokumentácie a certifikácia v štádiu zhotovenej stavby trvalej udržateľnosti podľa medzinárodných certifikačných systémov BREEAM® International a LEED®

  • certifikácia trvalej udržateľnosti prevádzkovanej budovy podľa medzinárodných certifikačných systémov BREEAM® International a LEED®

  • Ako paralelné alebo doplnkové činnosti vypracovávame pre našich klientov expertízy, ktoré sú bližšie popísané na stránke [PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ] 

Comments are closed.