Vlastníci a prevádzkovatelia nehnuteľností

Pre vlastníkov a prevádzkovateľov nehnuteľností ponúkame hneď niekoľko skupín služieb.

 

pumerle-MAG
   

Podpora pri preberaní nových nehnuteľností od generálnych dodavateľov a ich prevádzke, napr. formou :

alo-logo_new_01d-01
 • nezávislého overovania funkčnosti systémov infraštruktúry a techniky prostredia v budovách pri ich uvádzaní do chodu a v priebehu ich prevádzky.

 

Spracovanie prevádzkovej dokumentácie nehnuteľností, ako napr. sú:

 • prevádzkové predpisy, návody, na obsluhu, štandardy poskytovaných služieb,

 • kľúčové výkonnostné ukazovatele pre hodnotenie efektívnosti prevádzky a úrovne poskytovaných služieb,

 • kontrolné plány, harmonogramy preventívnej údržby, odborných prehliadok a skúšok,

 • stratégie trvale udržateľného obstarávania spotrebného materiálu, náhradných dielov, upratovania a starostlivosti o vonkajšie priestory podľa medzinárodných štandardov.

 

Certifikácia a audity budov, ako napr. sú:

 • certifikácia energetickej hospodárnosti budov v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších zmien vrátane Zákona č. 300/2012 Z.z. a podľa Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. ak je súčasťou dodávky generálneho dodávateľa,

 • audity efektívnosti spotreby energie v zmysle Zákona č. 321/2012 Z.z. o energetickej efektívnosti a podľa Vyhl. MH SR 179/2015 Z.z.,

 • štúdie uskutočniteľnosti outsourcingu služieb facility managementu,

 • audity efektívnosti poskytovania služieb facility managementu v zmysle STN EN 15221-7.

 

Zavádzanie manažérskych systémov pre riadenie:

 • spotreby energie v zmysle normy STN EN ISO 50001,

 • prevádzky nehnuteľností v zmysle noriem radu STN EN 15221.

 

Poskytovanie expertov pre zavedenie:

 • efektívnej a trvale udržateľnej prevádzky nehnuteľností,

 • manažérskeho systému riadenia spotreby energie v zmysle normy STN EN ISO 50001.

 

Prieskumy a hodnotenie stavu vnútorného prostredia v nehnuteľnostiach a ich vplyvu na zdravie a výkonnosť ich užívateľov.

 
 

Comments are closed.